Všeobecné ustanovenie

Obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim, ktorým je MTsys s.r.o. so sídlom Soblahovská 29, 911 01 Trenčín, na strane jednej a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

Vymedzenie pojmov

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Kupujúci - podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Objednávka

Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke alebo v priestoroch prevádzkarne predávajúceho. Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke alebo v priestoroch prevádzkarne predávajúceho a svoj výber, ktorý potvrdí osobne, telefonicky, písomne alebo mailom je považovaný za záväznú objednávku. Pri elektronických objednávkach vytvorených cez internetovú stránku, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Vložiť do košíka". Po ukončení nakupovania zvolí zákazník "Košík", skontroluje jeho obsah, vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (adresa, email, spôsob platby apod.). Prijatie takto uskutočnenej objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Kupujúci môže zrušiť objednávku bez akejkoľvek sankcie na základe oznámenia predávajúcemu do 2 hodín od potvrdenia objednávky.

Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú pre spotrebiteľa uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Ceny jednotlivých produktov určených výhradne pre podnikateľa môžu byť uvádzané bez dane z pridanej hodnoty (DPH), o čom je kupujúci informovaný. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob alebo do ukončenia akcie. Konečná cena pri elektronických objednávkach je uvádzaná tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť. 

Dodacie podmienky

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim (telefonicky alebo emailom). V prípade, ak kupujúci nebude súhlasiť s predĺžením doby dodania, má nárok na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie. Pre spotrebiteľa je možný výhradne osobný odber objednaného tovaru počas pracovnej doby. Odberným miestom je prevádzkareň dodávateľa na adrese Bratislavská 16, 911 05 Trenčín. Pre podnikateľa je možné dohodnúť doručenie dodávateľom na vopred dohodnutú adresu osobne alebo prostredníctvom prepravnej spoločnosti alebo Slovenskou poštou.

Platobné podmienky

Kupujúci si môže zvoliť spôsob platby, buď:

  • platbu v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere
  • prevodom na účet
  • na dobierku v prípade doručenia tovaru prepravnou spoločnosťou alebo Slovenskou poštou

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú zaplatením kúpnej ceny alebo prevzatím tovaru. Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu a ani neprevezme objednaný tovar, je povinný zaplatiť predávajúcemu všetky oprávnené a preukázané náklady vzniknuté s vybavením a stornovaním objednávky. Dokladom o zaplatení kúpnej ceny a prevzatí tovaru je doklad z elektronickej registračnej pokladnice alebo faktúra.

Záruka

Záručná doba pre spotrebiteľa je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (obchodné meno a sídlo), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ak kupujúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar alebo poskytnutú službu prevzal a neuhradil kúpnu cenu v lehote splatnosti, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a požadovať od kupujúceho vrátenie tovaru a všetkých oprávnených   nákladov a škôd súvisiacich s odstúpením od zmluvy. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v zákonnej 15 dňovej lehote bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany spolu nedohodnú inak. Kupujúci je oprávnený od zmlvy odstúpiť len zo zákonom stanovených dôvodov. Spotrebiteľ nie je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, nakoľko sa nejedná o zmluvu uzavretú na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Všeobecné ustanovenia

V zmysle ustanovenia § 13 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vydáva obchodná spoločnosť MTsys s.r.o. nasledovný Reklamačný poriadok, ktorým sa spotrebitelia informujú o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len "reklamácia") včítane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
  
Pokiaľ sa v ďalšom texte tohto reklamačného poriadku vyskytuje označenie „predávajúci“ rozumie sa tým spoločnosť MTsys s.r.o. a ak sa v texte vyskytuje označenie „kupujúci“ rozumie sa ním spotrebiteľ v zmysle definície uvedenej v zákone o ochrane spotrebiteľa, ktorý kúpil v prevádzkarni predávajúceho určitý tovar.
  
Uzavretím kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim pristupuje kupujúci k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku.
  
Tento Reklamačný poriadok upravuje práva spotrebiteľa tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Po uplynutí záručnej doby upravenej kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, majú podmienky stanovené v tomto Reklamačnom poriadku prednosť pred ustanoveniami právnych predpisov.
  
Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb zo strany spoločnosti MTsys s.r.o. pre zákazníkov, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov.
  
Tento reklamačný poriadok nahrádza vyhlásenie predávajúceho v zmysle ustanovenia § 620 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ktorým predávajúci určuje podmienky a rozsah záruky, ak záručná doba vyznačená v záručnom liste je dlhšia ako zákonom garantovaná záručná doba.
  
Podmienky záruky vyznačené predávajúcim v záručnom liste majú prednosť aj pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku.

Zodpovednosť za vady

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je oprávnený predávanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci, návod na použitie alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci.
  
Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
  
Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby. 
  
Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie veci a táto končí neskôr ako lehota vyznačená predajcom v záručnom liste, má prednosť vyznačenie záručnej doby predávajúcim. Predávajúcim vyznačená záručná doba však nesmie byť kratšia ako zákonom stanovená záručná doba.
  
Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou. Opotrebenie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Taktiež nejde o vadu pokiaľ dôjde ešte pred uplynutím záručnej doby pri obvyklom užívaní k celkovému opotrebeniu takých vecí alebo ich častí, ktorých životnosť je kratšia než záručná doba (napr. lampy, batérie, akumulátory, sieťové adaptéry, spotrebný materiál a pod.) Záruka sa ďalej nevzťahuje najmä na vady spôsobené:
- poškodením pri preprave alebo neodvrátiteľnou udalosťou (živelnou pohromou, bleskom, požiarom, povodňou...)
- násilnou manipuláciou alebo mechanickým poškodením, pričom nejde o vadu materiálu
- nesprávnou obsluhou, neodborným alebo nedbalým zaobchádzaním, otvorením ochranného krytu zariadenia alebo zásahom nepovolanej osoby
- nevhodným skladovaním alebo prevádzkovaním zariadenia v nevhodných podmienkach (nadmerná prašnosť,vlhkosť, nevyhovujúca teplota prostredia, chemická agresivita, vibrácie a ďalšie podmienky mimo bežného kancelárskeho prostredia podľa prísl. normy)
- prepäťím, kolísaním alebo výpadkom napätia v elektrickej sieti, nesprávnou veľkosťou alebo polaritou napájacieho napätia
- účinkami počítačových vírusov alebo pôsobením iného softwaru
- opotrebením alebo spotrebovaním spotrebného materiálu, použitím neoriginálneho alebo recyklovaného spotrebného materiálu
- prirodzeným opotrebením riadnou prevádzkou alebo nadmerným opotrebením alebo zanedbanou údržbou
  
Ak sa na vadu nevzťahuje záruka podľa predchádzajúcich odsekov, reklamácia nebude uznaná ako oprávnená. Za neoprávnenú bude reklamácia ďalej považovaná i v nasledovných prípadoch:
- reklamáciu výrobku s iným výrobným číslom ako je uvedené na záručnom liste alebo v evidencii predávajúceho, odstránenie alebo poškodenie výrobného čísla alebo ochrannej plomby
- neúplné údaje alebo neoprávnené zmeny v záručnom liste
- porušenie špecifických záručných podmienok výrobcu

Uplatnenie reklamácie

Uplatnenie reklamácie znamená písomné alebo osobné vytknutie konkrétnej vady tovaru zo strany kupujúceho a uplatnenie si práva zo zodpovednosti za túto vadu podľa §.622 a 623 Občianskeho zákonníka. Reklamácie sa uplatňujú u osoby určenej na servis vadného výrobku, alebo u kupujúceho. Zoznam osôb určených na servis býva uvedený v príručke alebo na zozname dodanom spolu s výrobkom, alebo Vám ho na požiadanie oznámime.

Kupujúci je povinný doručiť na reklamáciu kompletný výrobok s úplným príslušenstvom (napr. softwarové ovládače, káble, servisné manuály, spotrebný materiál a pod.). K reklamácii je nutné priložiť originál záručného listu a originál dokladu o kúpe alebo prevzatí tovaru (blok z registračnej pokladnice,faktúru, dodací list, preberací protokol a pod.) a presnú špecifikáciu konkrétne vytýkanej vady. Kupujúci je povinný uviesť kontaktnú adresu (prípadne e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o vybavení reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarí odoslané vyrozumenie doručiť.
  
Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje ten deň, kedy kupujúci splní všetky vyššie uvedené podmienky uplatnenia reklamácie. Reklamácia musí byť uplatnená počas záručnej doby. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Pokiaľ nie je na záručnom liste uvedené inak, platí zákonom stanovená záručná doba.
  
Vybavenie reklamácie
  
Vybavenie reklamácie znamená ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny, vyplatením primeranej zľavy, výzvou na prevzatie alebo jej odôvodnené zamietnutie.
  
Predávajúci rozhodne o vybavení reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do troch dní od uplatnenia reklamácie. Keď je potrebné odborné posúdenie reklamovaného tovaru alebo v iných odôvodnených prípadoch, je reklamácia vybavená neskôr, najneskôr však do 30 dní od jej uplatnenia. Ak predávajúci vyhlásením v záručnom liste poskytuje dlhšiu záručnú dobu než stanovenú zákonom, vyhradzuje si po uplynutí zákonom stanovenej záručnej doby, právo voľby spôsobu vybavenia reklamácie a predĺženie lehoty na vybavenie reklamácie.
  
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú (hoci aj inej značky), ktorá má podobné, alebo lepšie technické parametre ako reklamovaná vec.
  
Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak sa jedná o vadu, ktorá sa nedá odstrániť, ale nebráni riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Kupujúci – spotrebiteľ  má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

ORGÁN DOZORU

 

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, pracovisko Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01  Trenčín.